Budżet partycypacyjny Warszawa 2016

Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze to rozwinięcie zwycięskich projektów zeszłorocznych, obejmujące nowe pasy i drogi dla rowerów, dopuszczenie ruchu rowerów pod prąd na 7 lokalnych ulicach jednokierunkowych, wyznaczenie 9 nowych przejść dla pieszych i poprawę bezpieczeństwa na 33 istniejących. Z zakresu zieleni miejskiej proponujemy dwa komplementarne projekty: 300 drzew to uzupełnienie szpalerów wzdłuż wybranych ulic, a Zielone skwery to urządzenie 5 nowych i uporządkowanie 3 istniejących skwerów. Na etapie preselekcji te 3 kompleksowe projekty zajęły 3 pierwsze miejsca! Polecamy też bardziej lokalne Ułatwienia dla pieszych wokół placu Hallera, które uporządkują parkowanie i zapewnią możliwość swobodnego przejścia chodnikami.

Projekty ogólnodzielnicowe

3. Zielone skwery Pragi
Stworzenie skwerów sąsiedzkich na ulicy Ząbkowskiej / skrzyżowanie z Brzeską, Jagiellońskiej, Szwedzkiej i Stalowej oraz rewitalizację skwerów na ul. Otwockiej / Kawęczyńskiej.

6. Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze
Pakiet prostych i tanich usprawnień poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na praskich ulicach – pasy rowerowe, wyznaczanie przejść i przejazdów, budowa azylów na przejściach, uzupełnianie brakujących połączeń rowerowych. Elementy projektu zostały tak dobrane, by uzupełniać to, co już istnieje w terenie lub jest planowane do wykonania w 2015 r.

42. Ułatwienia dla pieszych na placu Hallera
Ułatwienia dla poruszania się pieszo w rejonie placu Hallera. Głównym elementem projektu jest wygrodzenie chodników wokół placu. Dodatkowo: przeniesienie przystanku plac Hallera 06 z zatoki bezpośrednio za ul. Skoczylasa oraz oznakowanie jako strefa zamieszkania dróg wewnętrznych na dziedzińcach w kwartale Brechta - Jagiellońska - Szanajcy - Dąbrowszczaków.

46. 300 drzew dla Pragi
Projekt zakłada dosadzenie ok. 300 drzew wzdłuż ulic Pragi - Północ, gdzie roślinność jest dziś uboga, przerzedzona lub nie ma jej wcale.